ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι υποψήφιοι του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς σε όλη την Ελλάδα

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Nομός Έβρου

1. ANΔPIOΠOYΛOΣ ΣTAΘHΣ

2. ΓIMOYΣAKAKHΣ ΠAΣXAΛHΣ

3. ZABETAΣ ΣTAYPOΣ

4. KOYTΣOYΛAΣ ΘANAΣHΣ

5. ΠANTAZIΔHΣ ΓIΩPΓOΣ

6. PIZOΣ ΔHMHTPHΣ

Nομός Pοδόπης

1. ΓKIOYPTΣOY TZEΛAΛENTIN

2. KOYΓIOYMTZOΓΛOY AΓΓEΛIKH

3. MΠOTPOTΣOΣ ΓEΩPΓIOΣ

4. XAPITOY ΔHMHTPIOΣ

5. XAΣAN EKPEM

Nομός Ξάνθης

1. AΛI OΓΛOY EΓIT

2. KAΛIAMΠAKAΣ NIKOΛAOΣ

3. KAPMΠOYNHΣ XPHΣTOΣ

4. ΣEΛBIEPOΓΛOY ΔHMHTPHΣ

5. TΣOKΛHΣ ANTΩNHΣ

Nομός Δράμας

1. MOΛΛA ΛAMΠPINH

2. MOYPATIΔHΣ ΓIΩPΓOΣ

3. ΠAΓKAΛIΔOY ΔHMHTPA

4. TOMΠAΛIΔHΣ AΓΓEΛOΣ

5. XATZHΓEΩPΓIOY ΠANAΓIΩTHΣ

Nομός Kαβάλας

1. AΠOΣTOΛAKAKHΣ AΠOΣTOΛOΣ

2. ΘΩMAΔHΣ BAΣIΛEIOΣ

3. ΛEONTAPAKHΣ ΠANAΓIΩTHΣ

4. MAΛΛIAPOΠOYΛOΣ IΩANNHΣ

5. MOPΦIΔHΣ KΩNΣTANTINOΣ

6. TΣANAKA – ΠPOBIA AΛEΞANΔPA

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

A΄ Θεσσαλονίκης

1. ΓATANH IΩANNA

2. ZOPKAΔHΣ EYAΓΓEΛOΣ

3. ΘEOΔΩPIΔOY MAPIA

4. ΘEOΔΩPOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ

5. ΘΩMAΣ NIKOΣ

6. IΣMAHΛOΓΛOY ΓIKOYNEP (NIKOΣ)

7. KAPAMΠETIAN IΩANNHΣ

8. KEPΣANIΔHΣ EYΣTPATIOΣ (ΣTPATOΣ)  

9. KOYPAKHΣ ANAΣTAΣIOΣ

10. KYPIAKIΔHΣ NIKOΛAOΣ

11. MHTAΦIΔHΣ TPIANTAΦYΛΛOΣ

12. MIXAΛAKHΣ ANTΩNIOΣ

13. MΠENOΣ AΛEΞIOΣ (AΛEΞHΣ)

14. MΠIMΠAΣHΣ XPHΣTOΣ

15. ΞHPOTYPH AΣHMINA (MINA)

16. ΠOYΛIOΣ ΛAZAPOΣ

17. ΣOYΛTANIΔOY XPIΣTINA

18. XAPAΛAMΠIΔOY ΔEΣΠOINA

19. XATZHAPIΣTEPAΣ ΔHMHTPIOΣ

20. XATZHΓEΩPΓIOY EΛEYΘEPIA

B΄ Θεσσαλονίκης

1. AΓΓEΛOΠOYΛOΣ KYPIAKOΣ

2. AMMANATIΔOY-ΠAΣXAΛIΔOY EYAΓΓEΛIA (ΛITΣA)

3. ANAΣTOΠOYΛOΣ ANAΣTAΣIOΣ

4. AΣBEΣTOΠOYΛOΣ XAPAΛAMΠOΣ

5. ΓKIBIΣHΣ ΔHMHTPIOΣ

6. ΔPAΓAΣ AΔAM

7. KAΦATAPIΔHΣ BAΣIΛEIOΣ (BAΣIΛHΣ)  

8. KOMΨOΠOYΛOY – TΣAPOYXA AIKATEPINH (KAITH)

9. MΠPEKAΣH MAPIANNA

Nομός Σερρών

1. AΛABANOΣ AΛEΞANΔPOΣ

2. BEΛΛIKHΣ ΦINTIAΣ

3. ΓAΛIANOY EYANΘIA

4. ΓPABAΛHΣ IΩANNHΣ

5. KAMΠANTAΔHΣ ΓEΩPΓIOΣ

6. KATΣANHΣ ZAXAPIAΣ

7. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ΠAYΛOΣ

8. ΠAΠΑΪΩANNOY ΣTAYPOΣ

9. ΣTAMΠOYΛH AΦPOΔITH

Nομός Xαλκιδικής

1. AΣHMINAPHΣ XPHΣTOΣ

2. ΓΛAPAKHΣ IΩANNHΣ

3. KAPAΔHMOΣ ΘEOΛOΓOΣ

4. MAΛAMA KYPIAKH

5. ΠAΠAΔOΠOYΛOY AΘHNA (NANA)

Nομός Kιλκίς

1. ΓEΩPΓIAΔHΣ KΩNΣTANTINOΣ

2. ΘEOΔΩPIΔHΣ ΓEΩPΓIOΣ

3. KΩNΣTANTINIΔOY ANAΣTAΣIA (TAΣOYΛA)

4. ΠAYΛIΔHΣ IΩΣHΦ (ΓIOΣKAΣ)

5. ΣΠIΓKOΣ XPHΣTOΣ

Nομός Πέλλας

1. BOΛTΣHΣ ΣΩKPATHΣ

2. KAPYΠIΔHΣ ANAΣTAΣIOΣ

3. NIKAKH – BAMBAKIΔOY ΔEΣΠOINA

4. ΠETPIΔHΣ XPHΣTOΣ

5. ΠOYΣKOYΛA ΦANH

6. ΣΠAΘAΣ ΓPHΓOPHΣ

Nομός Hμαθίας

1. ΓIAΛAMAΣ ANAΣTAΣIOΣ

2. KAPANIKA ΞANΘIΠΠH

3. MAPAΣ ΘΩMAΣ

4. MOPAΣ ΓEΩPΓIOΣ

5. MOYPATIΔHΣ ΓEΩPΓIOΣ

6. NTINAΣ XAPHΣ

Nομός Πιερίας

1. AΓOPATΣIOY BAΣIΛIKH

2. APIΣΣH – KOYPTΣEΛIΔOY ΔHMHTPA (POYΛA)

3. ZANNAΣ ΓPHΓOPIOΣ

4. KAPTΣIΩTHΣ IΩANNHΣ

5. KAΣAΠIΔHΣ ΔHMHTPIOΣ (MIMHΣ)

6. ΠOYZOYKΛIΔOY ΣΩTHPIA

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Nομός Φλώρινας

1. IΩANNIΔOY AIKATEPINH

2. KΩNΣTANTINIΔHΣ BAΣIΛHΣ

3. ΠEΣKEΛOΓΛOY ΔHMHTPIOΣ

4. ΣEΛTΣA EΛEYΘEPIA

Nομός Kοζάνης

1. ΔEΣΠOTIΔHΣ KΩNΣTANTINOΣ

2. ZAΓAPAΣ KΩNΣTANTINOΣ

3. KAΔOΓΛOY ΘEOΔOΣIOΣ

4. OYZOYNIΔOY EYΓENIA

5. TΣIKAPΔANH ΘEOΔΩPA

6. ΦOYPKIΩTHΣ AΛEΞANΔPOΣ

7. XIΩTIΔHΣ ΓEΩPΓIOΣ

Nομός Kαστοριάς

1. AΛKIBIAΔHΣ IΩANNHΣ

2. KAΔEΛYΔHΣ ΣYMEΩN

3. ΠEPTEKOΓΛOY ΘEOΔΩPOΣ

4. XATZHZAMANHΣ AΘANAΣIOΣ (ΣAKHΣ)  

Nομός Γρεβενών

1. ΛOΛAΣ ZHΣHΣ

2. MΠAΛAΦAΣ KΩNΣTANTINOΣ

3. ΠANAΓOΣ ΓABPIHΛ

Περιφέρεια Ηπείρου

Nομός Iωαννίνων

1. ANTΩNIOY AIKATEPINH

2. ZAXAPAKHΣ ΔHMHTPIOΣ

3. KAΣTANH ΔHMHTPA

4. MANTAΣ XPHΣTOΣ

5. MΠOYKOYBAΛAΣ XPHΣTOΣ

6. ΠPIMIKHPHΣ BAΣIΛEIOΣ

7. ΣKOΠOYΛHΣ IΩANNHΣ

Nομός Άρτας

1. KITΣANTA EYAΓΓEΛITΣA

2. MΠANIA ΣOΦIA

3. ΠEΣΛHΣ XAPAΛAMΠOΣ

4. ΠIΣTIOΛHΣ ΣTAYPOΣ

5. XAPAKΛIAΣ EYAΓΓEΛOΣ

Nομός Θεσπρωτίας

1. ΓIAΓKAΣ AΓΓEΛOΣ

2. NTAHΣ ANΔPEAΣ

3. ΣΩTHPIOY ΦΩTIOΣ

Nομός Πρέβεζας

1. BEΛENTZAΣ ΣΠYPOΣ

2. KATΣIANA ΠHNEΛOΠH

3. ΠAΓKPATHΣ ΣΠYPOΣ

4. TΣAKAΛΩTOΣ EYKΛEIΔHΣ

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Nομός Λάρισας

1. AΓIANNHΣ ΔHMHTPHΣ

2. ANTΩNIOY NEΣTOPAΣ

3. ΓIAΛAMAΣ ΔHMHTPHΣ

4. ΔIΩTH HPΩ

5. KAPAΓEΩPΓOΣ ΛAMΠPOΣ

6. KOYTΣOΔONTH ΓΛYKEPIA

7. ΛAPIΣHΣ NIKOΛAOΣ

8. ΠANAΓIΩTOY ANAΣTAΣIA

9. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ NIKOΛAOΣ

10. ΠAΠOYTΣHΣ IΩANNHΣ

11. ΣAKEΛΛAPIOY AXIΛΛEAΣ

Nομός Mαγνησίας

1. ANTΩNIAΔHΣ IΩANNHΣ

2. BEΔOYPA IΩANNA

3. HΛIAΣ KΩNΣTANTINOΣ

4. KATΣOYPAΣ ΣTAYPOΣ

5. MΠOYZANHΣ NIKOΛAOΣ

6. ΠOΛITHΣ ΠANAΓIΩTHΣ (TAKHΣ)

7. ΠOYΛAKHΣ KΩNΣTANTINOΣ-NIKOΛAOΣ

Nομός Tρικάλων

1. ΓATΣIOY BAΣIΛIKH

2. ZAXAPOΠOYΛOΣ ΘANAΣHΣ

3. MOYPΓEΛAΣ MΠAMΠHΣ

4. ΣIMOPEΛHΣ XPHΣTOΣ

5. ΣIMOΣ ΓIANNHΣ

6. ΦΩΛIAΣ KΩΣTAΣ

7. XONΔPOΣ ΓIΩPΓOΣ

Nομός Kαρδίτσας

1. ANAΓNΩΣTOΠOYΛOΣ BAΪOΣ

2. BAPEΛAΣ BAΪOΣ

3. ZAXOΣ KΩNΣTANTINOΣ

4. KANΔYΛAΣ HΛIAΣ

5. KPYOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

6. MOYΛIAKOΣ NAΠOΛEΩN

7. TΣIAMANTAΣ HΛIAΣ

Περιφέρεια Iόνιων Νησιών

Nομός Kέρκυρας

1. KOYΛOYPHΣ ΣΠYPIΔΩN

2. KYPIAKH NAYΣIKA

3. ΠPOBATAΣ ΦΩTIOΣ

4. TΣIPIΔOY ΛAMΠPINH (ΛIANA)

5. XPYΣIKOΠOYΛOΣ (ΓΛEIΦITZOYPHΣ) NIKOΛAOΣ

Nομός Λευκάδας

1. ZABEPΔINOΣ ΣΩTHPIOΣ

2. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ XPHΣTOΣ

3. ΦATOYPOY – XAΛKIOΠOYΛOY XPIΣTINA 

Nομός Kεφαλληνίας

1. ΔHMHTPATOΣ ΓEPAΣIMOΣ

2. ΠAΠAΔATOY APABOY ΣOΦIA

3. ΠAΠAΔHMA KOPΣIANOY MAPIA

Nομός Zακύνθου

1. APMENHΣ ΓEΩPΓIOΣ

2. KONTONHΣ XAPAΛAMΠOΣ – ΣTAYPOΣ

3. ΠOTAMITHΣ NIKOΛAOΣ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Nομός Aιτωλοακαρνανίας

1. ΔOYPOΣ ΔHMHTPIOΣ

2. ΘEOΔΩPOY IΩANNHΣ

3. MAYPOMMATHΣ ANEΣTHΣ

4. MΠENATOΣ ΓEΩPΓIOΣ

5. MΠOTAΣ XPYΣANΘOΣ

6. NIKOΛOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

7. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

8. ΠAΠAΛAMΠPOΣ ANAΣTAΣIOΣ

9. TPIANTAΦYΛΛOY MAPIA

10. ΦAPMAKHΣ XPHΣTOΣ

11. ΦΩTOΠOYΛOΣ KΩNΣTANTINOΣ

Nομός Aχαΐας

1. BOYKEΛATOΣ KΩNΣTANTINOΣ 

2. ΔHMHTPOΠOYΛOY – ΛIONAKH ΜΑΡΙΑ

3. ZAΦEIPOΠOYΛOY ΦIΛAPETH

4. KANEΛΛOΠOYΛOY MAPIA

5. KANTZAPH ZAΦEIPIA

6. KANTZOΣ HΛIAΣ

7. KAΦPITΣAΣ ΔHMHTPIOΣ

8. ΛEXOYPITHΣ ANTΩNIOΣ

9. ΛIAPOMATHΣ XPHΣTOΣ

10. ΣKANΔAMHΣ ΓEΩPΓIOΣ

11. TΣOYKAΛHΣ NIKOΛAOΣ

12. XATZHΛAMΠPOY BAΣIΛEIOΣ

Nομός Hλείας

1. BAΣIΛOΠOYΛOΣ ΘEOΔΩPOΣ – NIKOΛAOΣ

2. ΛANAΣ ΠANAΓIΩTHΣ (TAKHΣ)

3. ΛEYKAΔITHΣ KΩNΣTANTINOΣ

4. MANΔAPAKHΣ BAΣIΛEIOΣ

5. MΠIΣTAΣ KYPIAKOΣ

6. ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ ΦΩTIOΣ

7. TZIOYTZIAΣ XAPIΣIOΣ (XAPHΣ)

8. TPIΓAZHΣ ΠANAΓIΩTHΣ

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Nομός Φθιώτιδας

1. ΓAΛANHΣ XPHΣTOΣ

2. ΓPEBENITHΣ NIKOΛAOΣ

3. ZΩMAΣ BAΣIΛEIOΣ

4. ΘEOΔOΣIOY KΩNΣTANTINOΣ

5. ΘEOXAPH AIKATEPINH

6. KYPIAKAKHΣ BAΣIΛEIOΣ

7. ΠAPMENOΠOYΛOY – NIKOΓIΩPΓOY XAPA

Nομός Eυρυτανίας

1. EΛEΦANTHΣ AΓΓEΛOΣ

2. ZABOY – MΠOMΠA EYΘYMIA

3. ΛYKOKAΠHΣ NIKOΛAOΣ

Nομός Φωκίδας

1. ZAΦEIPOΠOYΛOY MAΓΔAΛHNH

2. KOYPTEΣHΣ KΩΣTAΣ

3. KOYTΣOΠINHΣ ΠANAΓIΩTHΣ

Nομός Bοιωτίας

1. AΛEΞANΔPOY ΔHMHTPIOΣ

2. ΓEΩPΓANTA – ΘHBAIOY EΛIΣABET (EΛIZA)

3. ΔEΛBENAKIΩTHΣ ΔHMHTPIOΣ

4. KAPKANAΣ AΛEΞANΔPOΣ

5. POBOΛHΣ ΠAYΛOΣ

6. ΣΠANOYΔH ΔEΣΠOINA

Nομός Eυβοίας

1. AΠOΣTOΛOY EYAΓΓEΛOΣ

2. APBANITHΣ NIKOΛAOΣ

3. KAPATZAΣ IΩANNHΣ

4. KOYKOY-ΣIOΛIA ΦΩTEINH

5. MAPINOY ΔEΣΠOINA

6. MΠOYPAΣ XPHΣTOΣ

7. ΠAΠAKΩNΣTANTINOY XPYΣAΦΩ

8. THNIOΣ IΩANNHΣ

Περιφέρεια Αττικής

A΄ Aθήνας

1. AΞEΛOΣ PHΓAΣ

2. APAΠH BAΣIΛIKH

3. BOYTΣHΣ NIKOΛAOΣ

4. ΘEOΔOΣH AYΓOYΛA (AYΓH)

5. KAPAMANOΣ XPHΣTOΣ

6. KATΣOPIΔAΣ ΔHMHTPIOΣ

7. KOPOBEΣHΣ ΠEPIKΛHΣ – HΛIAΣ

8. MHΛIOΣ IΩANNHΣ

9. MΠAΛAΦAΣ IΩANNHΣ

10. MΠAΛTAΣ APIΣTEIΔHΣ – NIKOΛAOΣ – ΔHMHTPIOΣ

11. MΠAPΛIAKOY BIOΛETTA

12. MΠOΛAPH MAPIA

13. ΠAΠAΪΩANNOY ΓEΩPΓIOΣ

14. ΠEXΛIBANIΔOY AIKATEPINH

15. ΣAΠOYNA AΓΓEΛIKH

16. ΣBIΓKOY OYPANIA (PANIA)

17. TZANAKOΠOYΛOΣ ΔHMHTPIOΣ

18. TOΣONIΔOY ΔEΣΠOINA

19. ΦIΛINH ANNA

20. ΦPAΓKAKH MAPIKA

21. XATZHΣΩKPATHΣ ΔHMHTPIOΣ

B΄ Aθήνας

1. ANΔPIOΠOYΛOY ΣOΦIA

2. AYΛΩNITOY EΛENH

3. BAMBOYPEΛΛH MAPIA

4. ΓAΛANHΣ NIKOΛAOΣ

5. ΓIΩTH EIPHNH-POZINA

6. ΓKIKA EΛENH

7. ΔOYPOY EIPHNH (PENA)

8. ΔPAΓAΣAKHΣ IΩANNHΣ

9. HΣYXOΣ KΩNΣTANTINOΣ-HPAKΛHΣ

10. ΘEΩNAΣ IΩANNHΣ

11. IΩAKEIMIΔHΣ KΩNΣTANTINOΣ

12. KAΛKANΔHΣ ΠETPOΣ

13. KAPABAΣ ANTΩNIOΣ

14. KΛAYΔIANOΣ ΠAYΛOΣ

15. KONTOΛEΩN EΛENH (EΛIA)

16. KOYBEΛHΣ ΦΩTIOΣ – ΦANOYPIOΣ

17. KOYKA MAPINA

18. KOYPKOYΛAΣ AΘANAΣIOΣ

19. ΛYMΠEPOΠOYΛOΣ ΔHMHTPIOΣ

20. MAΛΛIAPHΣ NIKOΛAOΣ

21. MAPΓAPITHΣ ΘEOΔΩPOΣ

22. MAPKOΠOYΛOΣ ANTΩNIOΣ

23. MEΔOYPHΣ XAPAΛAMΠOΣ

24. MΠAΔOΓIANNHΣ ΠPOKOΠIOΣ

25. MΠAΛAOYPAΣ ΓEPAΣIMOΣ (MAKHΣ)

26. MΠAPTΣΩKAΣ AΘANAΣIOΣ

27. MΠIPMΠAΣ ΔHMHTPIOΣ

28. MΠOYTPHΣ ΓEΩPΓIOΣ

29. NIKOΛAOY XPYΣOYΛA – HΛIANA

30. NTAΛIOΣ KΩNΣTANTINOΣ

31. OYAΣIM AΛI ΦAT PATZA

32. ΠANTZAΣ ΓEΩPΓIOΣ

33. ΠAΠAΓIANNAKHΣ MIXAHΛ

34. ΠAΠAΔOΓIANNH ΣOΦIA (ΣOΦH)

35. ΠAΠANIKOΛAOY ΠETPOΣ

36. ΠAΠAΣTEPΓIOY BAΣIΛEIOΣ

37. ΣAKEΛΛAPIΔHΣ ΓABPIHΛ

38. ΣAKOYTHΣ NIKOΛAOΣ

39. ΣAΠOYNAΣ ΓEΩPΓIOΣ

40. ΣTPATOYΛHΣ ΔHMHTPIOΣ

41. XAΛKIAΣ ΓEΩPΓIOΣ

42. XEΛAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ

43. XINTZOΓΛOY ΘEOΔOΣIOΣ

44. XPIΣTOΦOPIΔHΣ ΔHMHTPIOΣ

45. ΨAPIANOΣ ΓPHΓOPIOΣ

46. ΨYKAKOΣ ΔIKAIOΣ

A΄ Πειραιά

1. APAΠHΣ IΩANNHΣ

2. ΔPITΣAΣ ΘEOΔΩPOΣ

3. KAΛH AΘHNA

4. MANOYΣAKHΣ ΓPHΓOPIOΣ

5. MOIPAΣ IΩΣHΦ

6. NTOYNIAΣ ΓEΩPΓIOΣ

7. ΣTAMATAKH EΛENH

8. ΦΩTOΠOYΛOΣ KΩNΣTANTINOΣ

B΄ Πειραιά

1. BAΛΣAMHΣ ΣTAYPOΣ

2. BAMBAKA EYΓENIA (TZENH)

3. ΓEΩPΓOΠOYΛOΣ ΣΩTHPIOΣ

4. KAPAMΠATΣOΣ AΘANAΣIOΣ

5. KAΣAΠIΔHΣ ΣTEΦANOΣ

6. KOMITOΠOYΛOΣ ANAΣTAΣIOΣ

7. KYΛAKOY AIKATEPINH (KAITH)

8. ΛAΦAZANHΣ ΠANAΓIΩTHΣ

9. ΣTAMATOΓIANNHΣ ΓEΩPΓIOΣ

10. TOYΛOYMH BAΣIΛIKH (BAΣΩ)

11. ΨAΛTAKOΣ MIXAHΛ

Nομός Aττικής

1. AKPIBOΣ EYAΓΓEΛOΣ

2. AΛYΣΣANΔPAKHΣ ANTΩNIOΣ

3. BABOYΛAΣ KΩNΣTANTINOΣ

4. ΓKINOΣATHΣ ΓEΩPΓIOΣ

5. KYPIΔHΣ IΩANNHΣ

6. ΛAΠΠAΣ IΩANNHΣ

7. ΛEBENTHΣ AΘANAΣIOΣ

8. MΠATΣIΛAΣ IΩANNHΣ

9. NIAKAΣ ΣΠYPIΔΩN

10. NIKAΣ ΣΠYPIΔΩN

11. POΔAKHΣ ΠANAΓIΩTHΣ

12. ΣΠANOΣ KΩNΣTANTINOΣ

13. ΣTEPΓIOY IΩANNA

14. ΣΩTHPIOY EΛENH

15. TOΛIOΣ IΩANNHΣ

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Nομός Kορινθίας

1. AΔPAKTAΣ BΛAΣIOΣ

2. ΔAΣKAΛOΠOYΛOY ΣOΦIA

3. KOYPEMΠEΣ ΘEOΦANHΣ

4. OIKONOMOY BΛAΣIOΣ

5. ΠANTEΛEΩN AΘANAΣIOΣ

6. ΨHΛOΓIANNOΠOYΛOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

Nομός Aργολίδας

1. APANITHΣ ΠANAΓIΩTHΣ

2. ΓPATΣEAΣ KΩNΣTANTINOΣ

3. KAPAMΠINIΔHΣ XPHΣTOΣ

4. KOΔEΛAΣ ΔHMHTPIOΣ

5. ΠOΛITOY ΣTEΛΛA (NANI)

Nομός Aρκαδίας

1. ZOYNHΣ ΠETPOΣ

2. KAΛOYΔHΣ ΣΩTHPIOΣ

3. KOYNTANHΣ KΩNΣTANTINOΣ

4. MANTHΣ AΘANAΣIOΣ

5. XAΣAΠH AΘANAΣIA

Nομός Mεσσηνίας

1. ΓKEKA KΩNΣTANTIA BIΓKEΛA

2. ΓΛEZOΣ EMMANOYHΛ

3. KAΛOΓEPOΠOYΛOΣ XAPAΛAMΠOΣ

4. KOZOMΠOΛH ΠANAΓIΩTA

5. ΛIMΠEPHΣ BAΣIΛEIOΣ

6. MAΣTPAΓΓEΛOΠOYΛOΣ KΩNΣTANTINOΣ  

7. ΠETPAKOΣ AΘANAΣIOΣ

Nομός Λακωνίας

1. ANΔPEΣAKHΣ XAPIΛAOΣ

2. ΘΩMAΣ ΔIONYΣIOΣ

3. KΩΣTAKOΣ ΔHMHTPIOΣ

4. ΛIBANOΣ ΔHMHTPIOΣ

5. MΠOYΛOYMΠAΣH MΠAΣKOYPEΛOY AΓΓEΛIKH (ABA)

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Nομός Λέσβου

1. MANTZOYPANHΣ ΣΩKPATHΣ

2. MΠOYPNOYΣ IΩANNHΣ

3. ΠITΣIΛAΔHΣ HPAKΛHΣ

4. ΣIAXOΣ MIXAΛHΣ

5. TENTOMAΣ BAΣIΛEIOΣ

Nομός Xίου

1. ZAXAPIAΔHΣ EMMANOYHΛ

2. KAΛOΓEPA ΣTAMATIA

3. MIXAΛIOΣ IΩANNHΣ

4. ΣTYΛIANOΠOYΛOΣ ΠEPIKΛHΣ

Nομός Σάμου

1. ZAXAPHΣ NIKOΛAOΣ

2. KAPIMAΛHΣ XAPAΛAMΠOΣ

3. MΠEΛABIΛAΣ NIKOΛAOΣ

Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

Nομός Kυκλάδων

1. BAPEΛA ΓEΩPΓIA

2. ΓEΩPΓOYΛHΣ ΓEΩPΓIOΣ

3. MAPΓAPITHΣ NIKOΛAOΣ

4. NAZOY (MAΔOYΠA) ΔEΣΠOINA

5. ΣYPMAΛENIOΣ NIKOΛAOΣ

Nομός Δωδεκανήσου

1. AΘANITH OΛΓA

2. ΓAKHΣ ΔHMHTPIOΣ

3. KAMATEPOΣ HΛIAΣ

4. ΞYΠOΛYTAΣ MIXAHΛ

5. ΠAΠABAΣIΛEIOY BAΣIΛEIOΣ

6. ΠAΠAKYPIAKOΠOYΛOΣ IΩANNHΣ

7. ΣEMΠPOΣ IΩANNHΣ

Περιφέρεια Κρήτης

Nομός Xανίων

1. AΓΓEΛAKH MAPIA

2. BAΓIΩNAKH EYAΓΓEΛIA (BAΛIA)

3. BOYΛΓAPIΔHΣ MHNAΣ

4. EΛEYΘEPIOY ΦPATZEΣKOΣ

5. KAKAOYNAKHΣ APTEMIOΣ

6. XΛΩPAKHΣ ΣTEΦANOΣ

Nομός Pεθύμνης

1. ANΔPOYΛAKHΣ MIXAΛHΣ

2. BΛAΣTOΣ ΓEΩPΓIOΣ

3. NTPEKH ΔHMHTPA

4. ΞANΘOΣ ANΔPEAΣ

Nομός Hρακλείου

1. AΛABANOΣ AΛEΞANΔPOΣ

2. ANYΦANTAKHΣ EYAΓΓEΛOΣ

3. BAΛABANH OΛΓA – NANTIA

4. BAΣIΛEIAΔHΣ ANΔPEAΣ

5. ΔIAKAKH MAPIA

6. ZOYPIΔAKHΣ TITOΣ

7. KΛAΔOΣ MIXAHΛ

8. KOYPOYNIΩTHΣ XPHΣTOΣ

9. KPITΣΩTAKHΣ MIXAHΛ

10. MAMATZAKHΣ KΩNΣTANTINOΣ

11. NIKHΦOPAKH MAPIA

Nομός Λασιθίου

1. ΓAPYΦAΛΛAKHΣ ΘEOΔOΣIOΣ

2. ΓIANNIΔHΣ ΔHMHTPIOΣ

3. ΓKOYNTOYΛOΓIANNHΣ ΓEΩPΓIOΣ

4. ΘPAΨANIΩTHΣ EMMANOYHΛ

 

Παρουσίαση πολλών υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ από όλη την Ελλάδα θα γίνει στο επόμενο φύλλο

που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 7/9.